Wil jij jouw talenten inzetten om een regionale maatschappelijke verandering aan te jagen en vind jij Twente ook zo’n mooie streek? Dan zoeken we jou! (English below)

Over Keeping Talent in Twente 

Keeping Talent in Twente is een stichting (in wording) die uit een diverse, bottom-up groep van zo’n 40 enthousiaste studenten en alumni van Saxion, ArtEZ en de UT bestaat. Twente heeft te maken met een zogenaamde braindrain. Dat wil zeggen dat de regio talenten verliest aan andere regio´s in en buiten Nederland. Wij zetten ons in om daar verandering in te brengen. We willen meer talent in Twente behouden. Dit doen we door samen te werken met gemeentes, kennisinstellingen en bedrijven in Twente. Samen met hen werken we aan diverse projecten binnen onze pijlers. (carriére, huisvesting, cultuur/evenementen, Twente branding) De projecten moeten de regio aantrekkelijker maken voor talent door in te zetten op een positieve emotionele band met de regio Twente.

Voorbeelden van projecten

Twente4Seven – Onder dit label houden we eens in de zoveel tijd debat/discussie avonden over een actueel thema wat jongeren aanspreekt. De bijeenkomsten zijn in het Engels waardoor ook internationale studenten goed mee kunnen doen.

Serie video’s – We zijn momenteel bezig met het realiseren van een reeks video’s over diverse thema’s die in Nederland heel gewoon zijn, maar die voor internationale studenten/talenten minder vanzelfsprekend zijn. Neem het aanbieden van grof afval (niet naast de container zetten) en fietsen en de verkeersregels.

KTIT Meetings – In onze meetings proberen we altijd een deskundige of probleemeigenaar uit te nodigen die ons een vraagstuk voorlegt waarop wij als denktank mee kunnen denken en input kunnen leveren. Zo hebben we dit al gedaan met de woonvisie (met name op het gebied van studentenhuisvesting) en voor Kennispark Twente. De denktank is dus ook een klankbord voor beleidsmakers en bedrijven in de regio.

Functieomschrijving

Wij zoeken een enthousiaste penningmeester die de missie en werkwijze van onze stichting van harte ondersteunt. Als penningmeester beheer je de financiën van de stichting en ben je onderdeel van het bestuur.

Je taken zijn onder andere:

● Je voert de financiële administratie
● Je beheert de bankrekeningen (en eventueel de kas)
● Je bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de (project)begroting
● Je stelt het financieel jaarverslag op en legt deze voor aan het bestuur
● Je draagt zorgt voor het (laten) opstellen van de jaarrekening
● Je stelt i.s.m. de voorzitter en projectcoördinator de jaarbegroting op
● Je bent verantwoordelijk voor het doen van betalingen en het innen (en eventueel storten) hiervan, zoals subsidies en andere opbrengsten
● Je zorgt voor de financiële input van subsidieaanvragen en -verantwoording
● Je neemt deel aan bestuursvergaderingen. In de regel is dat eens per maand. In de beginfase kan er vaker overleg nodig zijn.

Het betreft een vacature bij een nieuwe stichting met een lopend project in de opstartfase. Onze ideale penningmeester is daarom gemotiveerd om de projectcoördinator daarin te ondersteunen. Bestuurlijke ervaring bij andere commissies en/of verenigingen is een pré, maar geen vereiste. Het zou daarnaast mooi zijn dat je op de hoogte bent van subsidiemogelijkheden, mogelijke externe geldstromen om kansen te benutten.

Belangrijke eigenschappen van de penningmeester die wij zoeken zijn:

● Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
● Nauwkeurig en betrouwbaar
● Affiniteit met de taken en de lange termijn planning, die behoren bij deze functie
● Actieve houding
● Teamspeler
● Goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal in woord en geschrift
● Sociaal en communicatief (mondeling en schriftelijk) vaardig
● Online vaardig
● In staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties
● Goed kunnen organiseren, monitoren, overzicht bewaren, scherp beoordelingsvermogen, grenzen durven stellen
● Woonachtig in Twente
● Minimaal beschikbaar voor 1 jaar, liever 2 jaar of langer

Procedure

De penningmeester kan per direct aantreden en worden ingewerkt. Ben je enthousiast geworden? Stuur voor 31 oktober je CV en motivatie naar thinktank@ktit.nl. Voor meer informatie kun je kijken op www.ktit.nl of een mail sturen naar thinktank@ktit.nl. 


English version:

Do you want to use your talents to lead a regional social change in the beautiful Twente region? Then we are looking for you!

About Keeping Talent in Twente

Keeping Talent in Twente is a foundation (in the making) that consists of a diverse, bottom-up group of about 40 enthusiastic students and alumni from Saxion, ArtEZ and the UT. Twente has been experiencing a large brain drain, that is a large amount of young talented workers, natives and internationals, are leaving the region to move within or outside the Netherlands. We are committed to changing this because we want to retain more talent in Twente. By working together with municipalities, knowledge institutes, and companies in Twente, we work to create a thriving and welcoming environment to attract talents. Together with these local industries and government facilities, we work on various projects within the pillars; career, housing, culture and events, and Twente branding.

Here are a list of active projects:

Twente4Seven – Under this label we hold periodic debate / discussion evenings on a theme that appeals to young people. The meetings are held in English so that international students can also participate.

Series of videos – We are currently working on a series of videos about various themes that are very common in the Netherlands, but which are less obvious for international students / talents. Examples include the disposal of bulky garbage (not putting it next to the container) as well as traffic regulations for bicycles.

KTIT Meetings – In our meetings we always try to invite an expert or someone who can pose a problem who presents us with an issue on which we as a think tank can discuss and provide input. We have already done this with the housing division (especially in the area of student housing) and for Kennispark Twente. The think tank is therefore also a sounding board for policymakers and companies in the region.

Job description

We are looking for an enthusiastic person with experience in handling finances who wholeheartedly supports the mission statement and working structure of our foundation. As treasurer, you would manage the finances of the foundation and would be part of the board.

Your tasks are among the following:

● You are in charge of the financial administration
● You manage the bank accounts (and possibly the cash)
● You monitor the plans of the board on the basis of the (project) budget
● You draw up the annual financial report and present it to the board
● You are responsible for drawing up the annual accounts or having them drawn up.
● You draw up the annual budget in cooperation with the chairman and project coordinator.
● You are responsible for making payments and collecting (and possibly depositing) them, such as grants and other revenues.
● You take care of the financial input of subsidy applications and accountability.
● you participate in board meetings. As a rule, this is once a month. In the initial phase, more frequent meetings may be necessary.

It concerns a vacancy at a new foundation with an ongoing project in the start-up phase. Our ideal treasurer is therefore motivated to support the project coordinator in this. Administrative experience with other committees and / or associations is an advantage, but not a requirement. It would also be nice to be aware of subsidy possibilities, possible external financial flows to take advantage of opportunities.

Important qualities of the treasurer we are looking for are: 

● A great sense of responsibility
● Accurate and reliable
● Affinity with the tasks and long-term planning, which belong to this function
● Active attitude
● Team player
● Good command of the Dutch and / or English language in words and writing
● Social and communicative (oral and written) skills
● Online proficient
● Able to turn administrative decisions into adequate actions
● Be able to organize, monitor, keep an overview, sharp judgment, dare to set boundaries
● Living in Twente
● Minimum available for 1 year, preferably 2 years or more

Procedure

The treasurer can immediately take office and be trained. Have you become enthusiastic? Send your CV and motivation to thinktank@ktit.nl before the 31st of October. For more information, please visit www.ktit.nl or send an email to thinktank@ktit.nl.